Historia

Laudito Oy on perustettu vuonna 2009. Alkuvuosina yrityksen toiminta keskittyi psykoterapiapalveluihin, psykoterapian työnohjaukseen, psykiatrisen terveydenhuollon henkilöstön konsultointiin ja kouluttamiseen.

Dialogisen ohjauksen koulutustoiminnasta tuli muutamaksi vuodeksi liiketoiminnan keskeisin ala, kun yritys
voitti kahden laajan ESR-hankkeen tarjouskilpailun. Nuorten tuki -hanke kohdistui syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten auttamiseen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ohjaamon ja Avoimen
ammattiopiston puitteissa.

Itä-Suomen yliopisto toteutti vuosina 2013-2014 Toimijuuden tuki -hankkeen, jonka tavoitteena oli tarjota
dialogisen ohjauksen peruskoulutus ohjausalan toimijaverkostolle Pohjois-Karjalassa. Verkostoon kuului
kolmannen sektorin toimijoita yliopiston ja koulujen opinto-ohjaajien lisäksi.

Kaksi vuosikymmentä kestäneen kehitystyön tuloksena yritys käynnisti vuonna 2013 asiakaskohtaisen
arviointi- ja tapauskuvausmenetelmän, DiaSek®, implementointihankkeen. Sen puitteissa Päijät-Hämeen keskussairaalan
psykiatrian poliklinikalla toteutettiin 2015-2016 satunnaistettu kliininen koe. Kokeessa verrattiin DiaSek® -arviointi-
menettelyä tavanomaiseen psykiatriseen arviointiin. Kumpaankin ryhmään satunnaistettiin 40 potilasta.

Tavanomaiseen psykiatriseen arviointiin verrattuna DiaSek® -arviointimenettely osoittautui merkitsevästi
asiakaslähtöisemmäksi. DiaSek®-ryhmässä potilaan ja arvioijan käsitykset hoidon tavoitteista, tehtävistä ja y
hteistyösuhteen laadusta korreloivat 0.63 (vaihteluväli 0.0-1.0, Spearmanin Rho-kerroin). Tavanomaisen
psykiatrisen arvioinnin ryhmässä potilaan ja arvioijan käsitysten yhtenevyys oli 0.26
Vertailun tulosten ensimmäinen julkaisu on saatavilla avoimessa verkkolehdessä European Journal of Mental Health.
DiaSek® toimivuutta on vuodesta 2015 lähtien tutkittu yhteistössä Nuorten Ystävät ry:n ja Oulun yliopiston
yleislääketieteen oppialan edustajien kanssa kaksivuotisessa kehittävän koulutuksen hankkeessa.
DiaSek® kehittämistyö ja implementointi muodostavat tällä hetkellä yrityksen liiketoiminnan ydinalueen.

Vuonna 2017 aloitimme DiaSek®-kouluttajakoulutuksen. Kaksivuotisen koulutusohjelman päättyessä 2018 lopussa
valmistui 10 kouluttajaa. Laudito Oy:n koulutustoiminta laajenee tulevina vuosina oman tuotannon ohella kumppanuuskoulutusten
muodossa.