DiaSek®

DiaSek® on menetelmä, jonka avulla työntekijä voi kuunnella ja havainnoida asiakkaan ilmaisua vapaasti etenevässä vuorovaikutuksessa.

Se ei edellytä tuekseen mitään ulkoisia välineitä, kuten kyselylomakkeita tai haastattelurunkoja.
DiaSek® antaa työntekijälle mahdollisuuden tunnistaa asiakkaan ilmaisussa hänelle tunnusomaisia toiminnan ja suhtautumisen tapoja jo ensimmäisen tapaamisen ja sen ensimmäisten hetkien kuluessa.

Menetelmän avulla voidaan yhdessä asiakkaan kanssa tuottaa yksilöllinen tapauskuvaus hänen toimijuutensa edellytyksistä ja esteistä.

Menetelmän ytimenä on dialoginen sekvenssianalyysi, DSA, joka on Mikael Leimanin kehittämä ilmaisun mikroanalyyttinen tutkimusmenetelmä asiakasvuorovaikutuksen tutkimuksessa.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kehittää palvelut nykyistä asiakaslähtöisemmiksi, vaikuttavammiksi ja kustannustehokkaammiksi. Diasek® on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työkalu, joka sopii erityisesti moniongelmaisten asiakkaiden ongelmakentän ja toimijuuden hahmottamiseen. DiaSek® tapauskuvauksen ensisijaisia käyttökohteita sote-palveluissa ovat:

  • toimivan yhteistyösuhteen edellytysten rakentaminen
  • asiakaskohtaisesti räätälöidyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu
  • palveluohjaus ja asiakkaan toimijuuden tukeminen
  • asiakaskohtaisten palvelutavoitteiden määrittäminen
  • asiakkaan hoito- tai kuntoutusjakson yksilöllisen tuloksellisuuden arviointi

Asiakaskohtainen tuloksellisuuden seuranta on palvelutuottajille välttämätön laadunhallinnan strategia uudistetussa sote-palvelujen toimintaympäristössä yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet voidaan kirjata Goal Attainment Scaling –lomakkeelle, joka on kuntoutuksessa Kelan suosittelema asiakaskohtaisen tuloksellisuuden seurantamenetelmä.